een

mo

nu

ment

Er zijn van die momenten in het dagelijks leven dat er opeens iets wonderlijks gebeurt, dat alles even lijkt te kloppen. Dan vallen er toevallig een aantal elementen samen die voor elkaar bestemd lijken te zijn, zonder enige logica. Kortstondige magie, die ook weer snel vervliegt en vervolgens weer opgaat in de chaos van het grotere geheel. Het is de vluchtigheid van het perfecte moment. Het verwondert, het doet je even anders kijken naar je omgeving en spreekt tot de verbeelding. Het doet even de tijd stilstaan.

Een Mo Ment Nu is een multidisciplinair project van kunstenaar Willum Geerts over toeval, tijd, herinnering en ontmoeting in opdracht van Museum Jan Cunen in Oss. Tijdens de tentoonstellingsperiode van 3 juni t/m 26 september 2021 is dit project continu in ontwikkeling.

Is het mogelijk de vluchtigheid van een moment vast te houden? Is toeval te regisseren? Bestaat er zoiets als een ‘ideaal’ moment? Met deze vragen houdt kunstenaar Willum Geerts zich bezig tijdens Een Mo Ment Nu. Samen met bewoners van de stad gaat hij op zoek naar dat perfecte moment in een reeks performatieve interventies in de openbare ruimte .

Met de stad als materiaal en speelveld fungeert het museum vooral als database. In een steeds veranderende installatie kondigen momenten zich hier aan en worden momenten uit het verleden toegevoegd. Hier blik je terug én kijk je in de toekomst. Na afloop van een mo ment nu wordt het tijdelijke vereeuwigd in een Stadscompositie: een mo nu ment van en voor Oss.

There are those moments in everyday life when suddenly something peculiar happens, when everything seems to be just right in place. When a number of elements happen to come together that seem to be meant for each other, without any logic. Ephemeral magic, quickly dissipating and disappearing again into the chaos of the bigger picture. It is the tranciense of the perfect moment. It surprises, it changes the way you look at your environment and appeals to the imagination. It makes time stand still.

Een Mo Ment Nu (a mo ment now) is a multidisciplinary project by artist Willum Geerts about coincidence, time, memory and encounter, commissioned by Museum Jan Cunen in Oss, June 3 to September 26 2021.

With the city as material and playing field, the museum mainly functions as a database. In an ever-changing installation, moments announce themselves here and moments from the past are added. Here you can look back and look into the future. At the end of a moment, the temporary is immortalized in a City Composition: a mo nu ment by and for Oss.

With the city as material and playing field, the museum mainly functions as a database. In an ever-changing installation, moments announce themselves here and moments from the past are added. Here you can look back and look into the future. At the end of a moment, the temporary is immortalized in a City Composition: a mo nu ment by and for Oss.

installatie

Tijdens Een Mo Ment Nu fungeert het museum als drager van drie werken: de database van de momenten, een interactieve op geluid responsieve installatie en Tijdloos, de gehackte klokkentoren van het museum.

De bovenverdieping van het museum vormt de database van het project. Hier wordt de reeks momenten samengebracht in een multimediale installatie.

De basis wordt gevormd door een videoinstallatie van gevisualiseerde pointclouds: een verzameling meetpunten in de ruimte, pure data dus. In dit geval vanuit de ruimte door een satteliet gescande geo-informatie die gevisualiseerd zijn in een aantal bewegingen door Oss.

Iedere keer wanneer zo’n moment heeft plaatsgevonden wordt deze toegevoegd aan een installatie in het museum, in een wisselende combinatie van loops in beeld, geluid en voorwerpen die zijn gebruikt tijdens de momenten. Aan het eind van deze periode zal de installatie volledig zijn getransformeerd tot een nieuwe compositie.

Lees verder onder video

3D visualisatie: Jaco Schilp

During Een Mo Ment Nu, the museum acts as carrier of three works: the database of moments, an interactive sound-responsive installation and Timeless, the museum's hacked clock tower.

The top floor of the museum forms the database of the project. Here the series of moments is brought together in a multimedia installation.

The basis is formed by a video installation of visualized point clouds: a collection of measuring points in space, in other words pure data. In this case geo-information scanned from space by a satellite and visualized in a number of movements by Oss. Whenever such a moment has occurred, it is added to an installation in the museum, in a varying combination of loops in image, sound and objects used during the moments. At the end of this period, the installation will have been completely transformed into a new composition.

continue reading below video

Overview videoinstallatie fase 1

Gedurende Een Mo Ment Nu is de klokkentoren van Museum Jan Cunen gehackt. Waar normaliter ieder heel en half uur het overbekende 'Westminster Quarters' klinkt, stuurt nu software de boel door de war. Nog steeds twee keer per uur, maar steeds op willekeurige, door de computer gekozen, tijdstippen klinkt er een random melodie.

randomizer-operating system: Dino de Bil

During Een Mo Ment Nu, the clock tower of Museum Jan Cunen was hacked. Where normally the well-known 'Westminster Quarters' sounds every full and half hour, software now messes things up. Still twice an hour, but always at random times chosen by the computer, a random melody sounds.

In het hart van het museum, de vide, bewegen een aantal digitale brokstukken in reactie op het dagelijkse geluid buiten het gebouw. Ze symboliseren de komende en gepasseerde momenten.

In the heart of the museum, the void, a number of digital fragments move in response to the daily noise outside the building. They symbolize the coming and past moments.

mo

ten

men

Scroll down for past mo ments

mo (ve) ment 1

Almstein / Laan der Middeleeuwen

Op woensdag 30 juni vond het eerste Mo Ment plaats samen met de bewoners van de straat Almstein in de buurt Mettegeupel. Opvallend en imposant zijn de grote elektriciteitsmasten die de wijk doorkruisen en de vlakte met geometrische paden die grenst aan de straat. En Almstein blijkt een straat met een sterke sociale cohesie én op ieder huis een vlaggenstokhouder.

In aanloop van het Mo Ment was op basis van toeval bij ieder adres ingezoomd op een persoonlijk item in de huiskamer, gefotografeerd en op een vlag geprint. Vervolgens kreeg ieder adres als instructie een tijdstip en een specifieke looproute over het opmerkelijke padennetwerk van de aangrenzende vlakte aan de Laan der Middeleeuwen. liep iedere bewoner een voorgeschreven route met de vlag. Hierbij de instructie dat wanneer ze elkaar tegenkomen van vlag wordt gewisseld terwijl er 360 graden om elkaar heen wordt gedraaid. Zo raken persoonlijke verhalen verstrengeld met elkaar

Met veel dank aan: de bewoners van Almstein, videoregistratie: Sean Hannan, Lobke Roenhorst, Benjamin Pompe

fotografie: Jan van de Pol

mo (roots) ment 2

Peilschaal/Schalkskampweg, 21-08-2021

Op Peilschaal 10 in Oss woont een echtpaar. Op een plek waar nu hun woonkamer is, is ooit door archeologen een ijzeren bijl gevonden van zo'n 2200 jaar oud.

Voor de huizenrij in de Peilschaal staat een rijtje bomen op gelijke afstand. Echter precies voor nummer 10 is de boom ooit weggehaald en is er nooit een nieuwe voor teruggeplaatst.

Op Bonaire woont de dochter van het echtpaar. Op dit eiland groeit een inheemse indrukwekkende boom, de Kibrahacha. Deze boom bloeit een keer per jaar slechts een paar dagen. Als de Kibrahacha bloeit, brengt dat geluk zeggen de Bonairianen. De felgele kleur van de bloemen is ook terug te vinden in de vlag van Bonaire. Het hout van de boom is ijzersterk. Vandaar de naam: Kibra (breken) hacha (bijl)

At Peilschaal 10 in Oss lives a couple. On a spot where their living room is situated in this present moment, archaeologists once found an iron axe that is about 2200 years old.

In front of the row of houses ar Peilschaal there is a row of trees at equal distance. However, exactly in front of number 10 the tree was once removed and a new one was never put in its place.

On Bonaire lives the daughter of the couple. On this island grows a native impressive tree, the Kibrahacha. This tree blooms once a year for just a few days. When the Kibrahacha blossoms, it brings good luck, the Bonaireans say. The bright yellow color of the flowers is also reflected in the flag of Bonaire. The wood of the tree is very strong. Hence the name: Kibra (break) hacha (axe)

Met veel dank aan: Ellen en Theo Mattaar, Het Wereldvrouwenkoor Oss. videoregistratie: Lobke Roenhorst, Benjamin Pompe, Nushka de Vos Levysohn, Gerry Raaijmakers

mo (pad) ment 3

Jurgensplein e.o., 01-09-2021

Hoe het leven loopt

In een ver verleden heb ik van mijn veertiende tot mijn achttiende in Oss gewoond met mijn vader, moeder en zus. Mijn ouders besloten op late leeftijd uit elkaar te gaan en inmiddels woont alleen mijn vader nog in daar. Gebaseerd op de filosofie 'achteruit de toekomst in lopen' liepen we langzaam in duo's vanuit twee richtingen naar elkaar toe. De jongere generatie begeleidde de oudere terwijl ze achteruit liepen, naar een punt op neutraal terrein (een parkeerplaats) waar we elkaar kort tegenkwamen, blikken wisselden, van positie veranderden en elkaar langzaam weer zagen verdwijnen in de verte van de dagelijkse chaos.

How life runs

In the distant past I lived in Oss from the age of fourteen to eighteen with my father, mother and sister. My parents decided to separate at a later age and now only my father still lives there. Based on the philosophy of 'walking backwards into the future' we walked slowly in pairs from two directions towards each other. The younger generation accompanied the older ones as they walked backwards to a point on neutral ground (a parking lot) where we met briefly, exchanged glances, changed positions, and watched each other slowly disappear into the distance of the daily chaos.

Met veel dank aan: svader, smoeder, mn zus, de autobestuurders videoregistratie: Nushka Vos Levysohn, Gerry Raaijmakers

mo (ele) ment 4

Oss, various locations, 12-09-2021

Vier Osse drone piloten kregen de instructie om aan de hand van een lijst van eenentwintig (meer of minder poëtische) elementen in en uit te zoomen op hun dagelijks leven. Deze videobeelden werden bij elkaar gebracht en de vrije interpretatie van de elementen zorgt voor nieuwe associaties en verhalen.

Four drone pilots from Oss were instructed to zoom in and out on their daily lives on the basis of a list of twenty-one (more or less poetic) elements. These video images were brought together and the free interpretation of the elements creates new associations and stories.

Met veel dank aan: Patrick Princen, Rob Rovers, Marleen van Meurs, Ruud Weerden samen met leerlingen van Het Hooghuis in Oss.

mo (still) ment 5

Oss, various locations, 20-27 sept. 2021

mo (still) ment 5 bevat dertien verschillende foto's van toevallige momenten die ik in deze projectperiode in Oss heb gemaakt, weergegeven op dertien billboards willekeurig verspreid door de stad. Op de uiteenlopende locaties gaan ze weer nieuwe verbindingen aan met hun omgeving.

mo (still) ment 5 contains thirteen different photos of chance moments that I took during this project period in Oss, displayed on thirteen billboards randomly distributed throughout the city. At the various locations they make new connections with their environment.

mo (final) ment (e) 6

Oss, Molenstraat, 26 september 2021

Op zondag 26 september 2021 om 13:31 vond het finale moment plaats rondom het museum. Zoals het hoort werd dit een ogenschijnlijke feestelijke afsluiter, waarbij het idee van beginnen en eindigen in deze performance zouden samenvallen.

In dit spel met verwachtingen vermengde een fanfare, een geprinte hand-out met programma, een geluidsman, een museum, een rotonde en genodigden zich met een argeloze omgeving.

On Sunday, September 26, 2021 at 13:31 the final moment took place in the vicinity of the museum. As is customary, this final moment of the series became a seemingly festive finale, where the idea of beginning and ending coincided in this performance.

In this play with expectations, a brass band, a printed handout with program, a sound man, a museum, a traffic circle and invited guests mingled with an unaware environment.

special thanks: Muziekvereniging Hartog, Floris van Hintum, Jeroen van Donzel, Henk Kobussen, Leo van den Heuvel, Michiel Koenders, Kringloopbedrijf Oss

achtergrond

03/06 introductie tijdens de online opening

leuke tip: zet bij deze video's eens de ondertiteling aan en beleef het Nederlands (of andere taal naar keuze) eens op een andere manier. Heerlijk.

30/06 interview lokale omroep over Mo (Ve) Ment 1

wanneer?hoelaat?waar?

Wanneer? Hoe laat? Waar? In die volgorde wordt het langzaamaan onthuld op deze plek en de website, facebook en instagram van het museum.

De momenten verschijnen plotseling in het openbare leven, heffen de dagelijkse werkelijkheid even op en zijn voorbij voordat je het weet. Om de verwondering en de spontaniteit van een Mo Ment zo groot mogelijk te houden, worden ze pas kort van tevoren aangekondigd.

The moments suddenly appear in public life, briefly cancel everyday reality and are over before you know it. To keep the amazement and spontaneity of a Mo Ment as great as possible, they are only announced shortly in advance.

When? What time? Where? In that order, it is slowly being revealed on this spot and the website, facebook en instagram of the museum

mo (final) ment (e) 6

26-09-2021

mo (still) ment 5

20 - 27 september 2021

Willum Geerts

mo (ele) ment 4

12-09-2021

mo (pad) ment 3

01-09-2021

mo (Roots) ment 2

21-08-2021

mo (ve) ment 1

30-06-2021